Termíny pro výběr stravného nejsou nyní stanoveny. O termínech budete informováni zde v dostatečném předstihu. 

 

 

Děti, které platí stravné přes účet, jsou automaticky přihlášeny každý měsíc od září do června.

 

 

Rodiče, kteří nechtějí, aby se dítě stravovalo se musí odhlásit,

a to na e-mail: sj.vrchlickeho@seznam.cz .

Přihlašování a odhlašování stravy:

Rodiče jsou povinni odhlašovat stravu (zákon 561 §117/1a a §122/2, vyhláška 107 §4/4)!

Oběd za dotovanou cenu si mohou vyzvednout pouze první den nepřítomnosti ve škole.

Další dny (neodhlášené) se cena oběda navyšuje o věcné a mzdové náklady, dle aktuálních cen obědů.

Pokud strava není odhlášena a vyzvednuta, propadá bez náhrady a je rozdělena mezi ostatní strávníky.

Přihlašování a odhlašování obědů je nutno provést den předem, a to vždy do 12:00 hodin na následující den (tzn. v pátek na pondělí):

  • E-mailem: sj.vrchlickeho@seznam.cz
  • Osobně: v jídelně nebo u vedoucí ŠJ
  • Telefonicky: na tel. čísle 596 232 282

Přeplatky nebo nedoplatky se účtují strávníkům vždy při následující platbě.

Prodejní doba stravného:

- Stravné na následující měsíc je v prodeji okolo 20. dne v měsíci, dle aktuálního rozpisu, který je vyvěšen na chodbě před kanceláří jídelny, na chodbě před jídelnou, na informačních tabulích před ZŠ Havláskova, ŠD, ZŠ Bartovice a ZŠ Trnkovecká a k nahlédnutí na webových stránkách školy (www.zsvrchlickeho.cz).

- Ve výjimečných případech (nemoc a podobně) je obědy možno zakoupit v pracovních dnech od 7:00 do 11:00 hod. a od 11:30 do 13:00 hod. u vedoucí ŠJ (nejlépe po telefonické domluvě).

- Dodržujte prosím, termíny placení stravného!

- Noste s sebou i průkazky na potvrzení o platbě.

Strava MUSÍ být zaplacena PŘEDEM! Pokud nemá dítě zaplaceno, nemůže obědy odebírat!

Vydávání obědů do jídlonosičů:

pouze do hygienicky čistých, s průkazkou popř. jménem dítěte

- JÍDLO JE URČENO K OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ.

Žádám rodiče o placení stravného převodem z účtu (informace u vedoucí ŠJ).

Ceny obědů:

Cena obědu zahrnuje: polévku, hlavní jídlo, nápoj, popř. salát, ovoce, moučník – dle skladby jídelníčku.

Cena obědu od 01. 09. 2019:

druh jídla

kategorie

potraviny

náklady

zisk

celková cena

 

FKSP

věcné

mzdové

oběd

7-10 let

22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,00

11-14 let

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

15 a více

31,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,00

příplatek za neodhlášenou stravu

5,00

38,00

   0,00 

43,00

zaměstnanci

16,00

15,00

0,00

0,00

0,00

31,00

cizí strávníci

31,00

0,00

4,53

38,00

0,47

74,00

 

Průkazku na stravování poskytuje škola zdarma - při ztrátě vydáme novou za cenu 10,- Kč.

Označování alergenů je oficiálně stanoveno na 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR - Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

 

 Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízeni 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.  

Nařízení nabývá účinností 13. prosince 2014.

Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

 

 Co jsou to alergeny v potravinách?

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.

Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se vyvarovat, jedině voda není alergenní.

Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, která může vyústit až k anafylaktickému  šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně-jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

Běžné potravinové alergeny, mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení a najdete je zde.

 

 Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školních jídelnách

Značení alergenů je pouze informační požadavek.

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13. 12. 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.

Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „jasně a zřetelně označit“, není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenů uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.

 

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám ohlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Informace o alergenech na vyžádání u výdejního okénka nebo u vedoucí ŠJ.

 

V blízkosti jídelního lístku bude seznam legislativně stanovených alergenů.

 

Vyhotovila:       Marie Fazekašová                                                     V Ostravě dne 29.8.2016